เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
9:00 - 18:00 น.

Related Websites

เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า ร่วมกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

เนื่อง จาก บริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต เป็นผู้ให้บริการ Hosting กับลูกค้าจำนวนมาก และจำเป็นต้องรับผิดชอบและ ให้ความคุ้มครอง ลูกค้าแต่ละราย ให้ได้รับบริการอย่างดีที่สุด จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ มิให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่าง อันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม หรือผิดต่อกฎหมายของประเทศ ตามที่มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์ จากการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) ดังนี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์)

บริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต ไม่รับให้บริการ hosting สำหรับเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ ที่ให้บริการ download ไฟล์ผิดกฏหมาย เช่น ไฟล์โปรแกรมลิขสิทธิ์, ไฟล์นามสกุล .mp3 ลิขสิทธิ์ หรือ ไฟล์ใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับ mp3 รวมทั้งนามสกุลไฟล์ที่พยายามหลบเลี่ยง แต่หากเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์เอง สามารถให้ download ได้ในทุกกรณี รวมทั้ง Script ผิดกฏหมาย เช่น IRC Bot, Game Bot ,Chat Bot , Msn Bot , Proxy Server, Mail Bomb, และรวมถึง Script ที่ใช้ในการโจมตี Server ทีอื่น หรือเพื่อทำการทดสอบ Server
 2. เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหา อ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือ ส่อแววไปในทางลามกลามกอนาจาร หรือ เส้นทางหรือลิ้งค์ ที่นำไปสู่เว็บลามากอนาจาร
 3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
 4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing)หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
 5. เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนา (ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอื่นใด) หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
 6. บริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่าย หรือให้บริการ กับเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต ก่อน
 7. ไม่ให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมล์ขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 8. เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 9. เว็บไซต์ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 10. เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
 11. เว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ที่ใช้บริการกับบริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต แล้ว หากบริษัทตรวจพบการกระทำ หรือกิจกรรมใด ๆ ภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อันเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดัดแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบ หรืออาจงดให้บริการกับเว็บไซต์นั้น ๆ ทันที โดยบริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ
 12. บริษัทจะมี backup ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทุกอาทิตย์ โดยที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ backup ข้อมูลของตัวเอง จาก Control Panel ซึ่งสามารถ backup ได้ทุกวัน โดยเนื้อที่ backup ไปจะรวมกับเนื้อที่ใช้งานจริง และผู้ใช้บริการจะต้อง download ข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้บริการเองบ้าง เพราะไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่ backup นั้น ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด แต่ถ้ามีปัญหาทางบริษัท จะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อจะนำข้อมูลของท่านกลับมาให้ได้
 13. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ต้องการปรับลดบริการใด ๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรก หรือยกเลิกการใช้งานกับ บริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน
 14. บริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต ยินดีคืนค่าบริการให้ในส่วนที่อยู่ในระยะสัญญาการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบจากบริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่ใช้ไปแล้วคืนได้ และในทางกลับกันหาก บริษัทตรวจ พบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบ แต่เกิดจากผู้ใช้บริการเอง ทางบริษัท ไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ
 15. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไข ตรงตามกำหนดของบริษัท บริษัท สามารถ ปิด account ของ ผู้ ใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าลูกค้าจะชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และในกรณีที่ ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการ เกินนานเกินกว่า 30 วัน บริษัทสามารถ ปิด และ ลบ ไฟล์ใน Server ทิ้งทั้งหมดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน account นั้น
 16. ผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้ทาง บริษัท ไว้ส์ ทาร์เก็ต เปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสากลและมาตราฐานของทางระบบโดยเด็ดขาด ยกเว้น Dedicated Server แต่หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ทาง บริษัท จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 17. หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง และใช้ทรัพยากร ของ Server เกินกำหนด หรือทำให้ Server เกิดปัญหา บริษัทจะระงับยกเลิกการใช้งาน ของ account โดยทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าเจ้าของ account จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไข บริษัท สามารถปิด account ได้ อย่างถาวร โดยจะไม่คืนเงินและไฟล์ให้ เจ้าของ account นั้น ๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 18. ข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นความลับ ทางบริษัทไม่ขอทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโดเมนที่แท้จริง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และการขอรับ user และ password หรือรายละเอียดการใช้งาน หรือการทำธุรกรรมต่างจากเจ้าของโดเมน จะต้องกระทำโดยผ่านทางอีเมล์เท่านั้น และอีเมล์ที่ใช้จะต้องเป็นอีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทเท่านั้น
 19. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทางบริษัท หาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า
 20. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ
 21. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะ แจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ

เริ่มใช้นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552